Journal of Education Studies

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Education Studies) ขอบเขตเนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ลงในวารสารครุศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรและการสอน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการสอนภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา และธุรกิจและอาชีวศึกษา วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สื่อทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน


Current Issue