Results found 763 record(s)
1
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัล ชัยนาทนเรนทร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ?นักการสาธารณสุขดีเด่น? ประเภทวิชาการ ประจำปี 2565 จาก มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (มสช.) ...
2
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม แพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้รับรางวัล Gold Medal Award (First price) 8th AOPMC Video tournament 2023 จากงานประชุม 8th Asian and Oceanian Parkinson's Disease and Movement Disorders Congress (AOPMC), Kolkata, INDIA. จัดโดย MDS-AOS ...
3
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 จาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
4
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี ภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับรางวัล Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Achievement Award 2023 ในงาน 38th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) Congress ณ ประเทศ Malaysia " ...
5
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.สุพรรษา ยอดเมือง ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ: จากการศึกษาสู่ประโยชน์ในการวิจัยและการแพทย์ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ...
6
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.สุพรรษา ยอดเมือง ได้รับรางวัล Rising Stars of Leaders in Innovation Fellowships 2022 จาก Royal Academy of Engineering ...
7
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ ได้รับรางวัล Best Free Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Incidence and Factors Associated With Brimonidine Allergy ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asia-Pacific Glaucoma Congress (APGC) จัดขึ้นที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ...
8
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร และคณะ ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ผลงานเรื่อง "ชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 สแกน" (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...
9
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ธัชชัย ศรีมุนินทร์นิมิต ชั้นปีที่ 4 และทีม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม รอบระดับประเทศ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันงาน i-CREATe 2022 ได้รับรางวัล Global Student Innovation Challenge (gSIC) Best Prototype จากงาน The15th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Techn ...
10
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.สมภูมิ สรรพวีรวงศ์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation จาก งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 จัดโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
11
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุน ?โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล? ประจำปี 2565 ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine learning) เพื่อสร้างแบบแผนในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในคนไทย จาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
12
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ลิตา ตันติประภาส ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation จาก International Medical Student Research Conference 2022 จัดโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ...
13
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.พลอยกวิญญ์ ชัยเกียรติ ชั้นปีที่ 3 และ นสพ.กฤตภาส มธุรันยานนท์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Most Innovative Project จาก โปรเจค Relationship Red Flags ที่ได้นำเสนอในช่วงกิจกรรม SCOPH Fair งาน August Meeting 2022 ประเทศตุรกี ...
14
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ทีมปัญจรส นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแหวน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นางสาวธนัชพร แก้วแหวน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, นางสาวหทัยธนิต ธงทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, นายปวรุตม์ ชำนาญโรจน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, นายธณชล วิมลสัจจารักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน ?ฉ่อย? ภายใต้แนวความคิด ?ภาษาจรรโลงใจ? จากบทเพลง ปังปุริเย่ สุดเท่ภาษาไทย จัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ " ...
15
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ธัชชัย ศรีมุนินทร์นิมิต นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
16
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.หัฐพร ธารพานิช นิสิตชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล ทูตสันถวไมตรี การประกวด "ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สุขภาพดี อิสระเสรี ชีวีมีสุข แห่งชาติ พ.ศ.2564" (Thailand Top Peritoneal Dialysis Idol 2021) จาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ...
17
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ นสพ.ทีปต์ นรนาถตระกูล นสพ.พีรพิชญ์ อินทรศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 จาก ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ...
18
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ไชยวัฒน์ อิทธิขจรรัตน์, นสพ.อชิตพล ทองคำ, นสพ.วิศวินทร์ หมวดมณี นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก การแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (7th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine and Related Basic Science 2021 : KKU ICEM 2021) ...
19
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"นสพ.กันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์,นสพ.กฤตภาส มธุรันยานนท์, นสพ.กฤชภัทร งามพรชัย, นสพ.คงปพน จิรธรรมธนากุล, นสพ.ปรียาภัทร กรนานันท์, นสพ.ณัฏฐนิชา เหรียญจิโรจน์, นสพ.ธีรายุวัฒน์ ศิริรักษ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล best oral presentation award จาก งานประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022)" ...
20
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"นสพ.ภูวิศ เลิศเธียรดำรง นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล 2nd Runner-up of Oral Presentation, Community-based Research Track จากงาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2021 ที่ Phramongkutklao College of Medicine (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)" ...
21
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"นสพ.น้ำทอง วิทยบุษราคัม นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล 2nd runner-up of oral presentation on the medical education research track จากงาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2021 ที่ Phramongkutklao College of Medicine (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)" ...
22
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ธาวิญ เตชะพงศธร นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล 1st runner-up for Oral Presentation in Systematic review & in Meta-analysis จากงาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2021 ที่ Phramongkutklao College of Medicine (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ...
23
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ศุภิสรา โฆษิตบวรชัย นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นสพ.เชาวนนท์ โสภณสกุลสุข นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2nd runner-up of oral presentation on the hospital-based research track จากงาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2021 ที่ Phramongkutklao College of Medicine (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ...
24
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.พลอยกวิญญ์ ชัยเกียรติ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นสพ.ฟ้าใส เชี่ยวบางยาง นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นสพ.บุณยวีร์ วงศ์วิเศษสุข นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นสพ.นิชานันท์ เนตตกุล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นสพ.พริบพราวดาว สุวรรณสิงห์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล The winner of poster presentation on the community-based research track จากงาน International Medical Student Research Conference (IMRC) 2021 ที่ Phramongkutklao College of Medicine (วิทยาลัยแพทยศาส ...
25
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมฟุตบอล MDCU ที่คว้าแชมป์การแข่งขัน ?ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564? 9 สถาบัน ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 2565 ...