Details
นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท

Title นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
Subject เชิดชูเกียรตินิสิต, นิสิตแพทย์, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล, ป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง
Description นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุน ?โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล? ประจำปี 2565 ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine learning) เพื่อสร้างแบบแผนในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในคนไทย จาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์