About Us

ระบบสื่อมัลติมีเดียออนไลน์

เป็นระบบสื่อมัลติมีเดียที่รวบรวมข้อมูลไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ภาพถ่าย สื่อเสียงแบบออนไลน์ มีเนื้อหาเป็นเหตุการณ์สำคัญ การประชุม สัมมนา ปาฐกถา เป็นองค์ความรู้และผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาจัดเก็บ กำหนดข้อมูลระเบียน รายละเอียดของไฟล์สื่อมัลติมีเดีย (Metadata) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนำมาเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร

MIS@car.chula.ac.th
02-2182932