Details
นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแหวน

Title นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแหวน
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
Subject เชิดชูเกียรตินิสิต, นิสิตแพทย์, บทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน
Description "ทีมปัญจรส นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแหวน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นางสาวธนัชพร แก้วแหวน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, นางสาวหทัยธนิต ธงทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, นายปวรุตม์ ชำนาญโรจน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, นายธณชล วิมลสัจจารักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน ?ฉ่อย? ภายใต้แนวความคิด ?ภาษาจรรโลงใจ? จากบทเพลง ปังปุริเย่ สุดเท่ภาษาไทย จัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ "