Details
นายไชยวัฒน์ อิทธิขจรรัตน์, นายอชิตพล ทองคำ, นายวิศวินทร์ หมวดมณี

Title นายไชยวัฒน์ อิทธิขจรรัตน์, นายอชิตพล ทองคำ, นายวิศวินทร์ หมวดมณี
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
Subject ผู้แทนนิสิตแพทย์, ผลงานวิชาการดีเด่น, การแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ, Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine and Related Basic Science, KKU ICEM
Location ณ จังหวัดขอนแก่น
Description นสพ.ไชยวัฒน์ อิทธิขจรรัตน์, นสพ.อชิตพล ทองคำ, นสพ.วิศวินทร์ หมวดมณี นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก การแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (7th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine and Related Basic Science 2021 : KKU ICEM 2021)