Results found 167 record(s)
1
  0.04 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 34 เรื่อง ?มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ คงคุณค่า แข่งขันได้ในยุคปรับเปลี่ยนพลิกผัน? โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sea Group อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ...
2
  1.01 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 34 เรื่อง ?มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ คงคุณค่า แข่งขันได้ในยุคปรับเปลี่ยนพลิกผัน? โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sea Group อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ...
3
  0.03 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรี นารีรัตน์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลั ...
4
  1.52 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ได้เดินทางมาพบปะและหารือกับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนิสิตจุฬาฯ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ ...
5
  0.29 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ได้เดินทางมาพบปะและหารือกับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนิสิตจุฬาฯ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ ...
6
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
7
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
8
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
9
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
10
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
11
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ...
12
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
13
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
14
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
15
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
16
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
17
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
18
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
19
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
20
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
21
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
22
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ...
23
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ประธานในการรับรอง H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือ ...
24
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ประธานในการรับรอง H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือ ...
25
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ประธานในการรับรอง H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือ ...