Results found 1570 record(s)
1
  1.25 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย นาย เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
2
  1.38 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ...
3
  1.29 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
4
  1.42 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ?ห้องสมุด กับ Zero Waste สู่สังคม? ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 ? 12.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) ...
5
  2.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร. เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ...
6
  1.38 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
7
  1.42 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ...
8
  1.16 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ห้องหนังสือหายาก เชิญชวนทุกท่านมาฟัง ?เรื่องเล่าจากตู้หนังสือ? ที่มาพร้อมกับความรู้ และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผ่านหลากหลายมิติของ?หนังสือ? EP:3 หัวข้อ ?เอกสารโบราณกับคนรุ่นใหม่ คุณค่าที่ถูกลืม" โดย วรเมธ มลาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ " ...
9
  1.57 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.รัตตมา รัตนวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" ...
10
  1.50 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ห้องหนังสือหายาก เชิญชวนทุกท่านมาฟัง ?เรื่องเล่าจากตู้หนังสือ? ที่มาพร้อมกับความรู้ และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผ่านหลากหลายมิติของ?หนังสือ? EP:2 หัวข้อ?สยามสมัยไพจิตรด้วย ดีพัน ลึกเพื่อน"" อ่านสยามสมัยรายสัปดาห์จากมุมมองทางประวัติศาสตร์และวารสารศึกษา (periodical studies) โดย อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู บัณฑิตปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน" ...
11
  1.58 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ห้องหนังสือหายาก เชิญชวนทุกท่านมาฟัง ?เรื่องเล่าจากตู้หนังสือ? ที่มาพร้อมกับความรู้ และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผ่านหลากหลายมิติของ?หนังสือ? สำหรับ EP:1 พบกับหัวข้อ ""หนังสือกับการสร้างสังคมแห่งความรู้และความคิด"" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ " ...
12
  2.00 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEAN Corner in Universities ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ASEAN University Network (AUN) และ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Speaker : Asst. Prof. Dr. Ruttiya Bhulaor (Vice dean at the college of population studies, Chulalongkorn University)" ...
13
  2.19 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEAN Corner in Universities ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ASEAN University Network (AUN) และ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Speaker : Mr. Akkanut Wantanasombut (Researcher of institute of asian studies, Chulalongkorn University)" ...
14
  2.05 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย นางสาว เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน CEO, BITKUB VENTURES CO.,LTD. และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
15
  2.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
16
  2.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (ผู้ดำเนินรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท) และ น.ส.แพรวเธียร เจนนาวิวัฒน์ (นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย น.ส.ฉันท์ชนิต เกตุน้อย (เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ) ...