Details
กิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ? ห้องสมุด กับ Zero Waste สู่สังคม ?

Title กิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ? ห้องสมุด กับ Zero Waste สู่สังคม ?
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
Length 1.42 ชั่วโมง
Subject สิ่งแวดล้อม, Zero Waste, สำนักงานวิทยทรัพยากร, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Location ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร
Description สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ?ห้องสมุด กับ Zero Waste สู่สังคม? ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 ? 12.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)