Details
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การประเมินการรู้สารสนเทศในยุค Digital

Title กิจกรรมการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การประเมินการรู้สารสนเทศในยุค Digital
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
Length 1.38 ชั่วโมง
Subject สารสนเทศ, Digital, Information Literracy, มาตรฐานการรู้สารสนเทศ,
Location ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร
Description วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย