Results found 143 record(s)
1
  3.13 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...
2
  0.5 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์?การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.45 น. ...
3
  1.11 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณลานตฤณชัย ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-20.30 น. โดยมีประธานในพิธี คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ...
4
  0.22 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น.?ณ ลานตฤณชัย ด้านหน้าอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) โดย?ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน???ในเวลา?16.30?น.??? ในโอกาสนี้ อธิการบดีจะมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมร้องเพลง??สามัคคีชุมนุม??จากนั้นขอเชิญบุคลากรที่มาร่วม ...
5
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
6
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
7
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
8
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
9
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
10
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
11
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
12
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
13
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
14
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
15
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
16
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
17
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
18
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
19
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
20
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
21
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)? เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ ...
22
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตร่วมมือ 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการใช้ข้อมูล การพัฒนานโยบายด้านแรงงานวิจัย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแร ...
23
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตร่วมมือ 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการใช้ข้อมูล การพัฒนานโยบายด้านแรงงานวิจัย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแร ...
24
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตร่วมมือ 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการใช้ข้อมูล การพัฒนานโยบายด้านแรงงานวิจัย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแร ...
25
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตร่วมมือ 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการใช้ข้อมูล การพัฒนานโยบายด้านแรงงานวิจัย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแร ...