Journal of Demography (JD)

วารสารประชากรศาสตร์ ดำเนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาประชากรศาสตร์ และประชากรวิทยา มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการที่เป็นผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านการประมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตีพิมพ์วารสารปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560) งานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของวารสารประกอบด้วยงานวิจัยทางด้านการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว สังคมสูงวัย แรงงาน การพัฒนามนุษย์ การสาธารณสุข นิเวศวิทยา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ


Current Issue