Jamjuree Journal (JAMJUREE)

นิตยสารจามจุรี จัดทำขึ้นโดยศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ เพื่อป็นสื่อเชื่อมระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นิสิตเก่ารับทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของสถาบันอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตเก่า และคณาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์รอบด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ และรวบรวมเป็นบทความ และทำในรูปแบบ online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจจะอ่านนิตยสารจามจุรีด้วย


Current Issue