Details
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพพรษา 90 พรรษา - ภาพข่าว

Title งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพพรษา 90 พรรษา - ภาพข่าว
Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
Length 0.05 ชั่วโมง
Subject เฉลิมพระชนมพรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ
Location ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตจุฬาฯ ถวายภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำ ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ อธิการบดีอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน"