Details
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 77 ปี

Title พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 77 ปี
Author คณะทันตแพทยศาสตร์
Date วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560
Length 0.31 ชั่วโมง
Subject เกียรติบัตร, วันสถาปนา, คณะทันตแพทยศาสตร์, ครบรอบ, ทันตะ, จุฬา, 77ปี
Location ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร 19 อาคารบรมนาถศรีนคริทนร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเปิดห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวรและห้องพระพุทธชินสีห์ จากนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการคุณและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ