Results found 12 record(s)
1
  0.19 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา กล่า ...
2
  0.19 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กล่าวถ ...
3
  0.19 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าว ...
4
  0.19 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ นำเสนอนโย ...
5
  0.21 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 โดยเรียงลำดับจากการจับฉลากเพื่ ...
6
  2.10 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ ปี 2563 ? 2567 ในนาม ?สภาคณาจารย์? เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563 ? 2567 โดยเรียงลำดับจากการจับฉลากเพื่ ...
7
  2.25 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...