Results found 528 record(s)
1
  2.08 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"โครงการอบรมหลักสูตร ""Clinic Branding คณะ หน่วยงานต่าง ๆ สู่ความสำเร็จของจุฬาฯ ในระดับนานาชาติ"" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง 802 อาคารจามจุรี 10 บรรยายโดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ...
2
  0.42 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านโลหะวิทยา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
3
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
4
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
5
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
6
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
7
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
8
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
9
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
10
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา ...
11
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
12
  0.25 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
13
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
14
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
15
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
16
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
17
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
18
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
19
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
20
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
21
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
22
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
23
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
24
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...
25
  0.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ?CU on the Road? รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสัง ...