Results found 1 record(s)
1
  0.06 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ?70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย? ซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มมุมมองการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในลักษณะของสหวิทยากร ในประเด็นอิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อรัฐธรรมนูญไทย โดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเยอรมัน จากการแสดงปาฐกถาแ ...