Results found 14 record(s)
1
  1.53 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ระหว่างวันที่ 29 ? 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ ร ...
2
  1.05 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ระหว่างวันที่ 29 ? 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ ร ...
3
  0.47 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ระหว่างวันที่ 29 ? 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ ร ...
4
  0.59 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ระหว่างวันที่ 29 ? 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ ร ...
5
  0.49 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสมาคม eLFAsia เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ระหว่างวันที่ 29 ? 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ ร ...
6
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง Making SME - University Partnership โดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์ การหล่อหลอม จุดประกายในการเป็นผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย SME FUTURE การผลั ...
7
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง Making SME - University Partnership โดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์ การหล่อหลอม จุดประกายในการเป็นผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย SME FUTURE การผลั ...
8
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง Making SME - University Partnership โดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์ การหล่อหลอม จุดประกายในการเป็นผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย SME FUTURE การผลั ...
9
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...
10
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...
11
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...
12
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...
13
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...
14
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 ?เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก? โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ...