Results found 45 record(s)
1
  1.26 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด "กฎหมายกับเทคโนโลยี: ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21" ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรม การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา และ การแข่งขันโต้วาที ...
2
  1.23 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด "กฎหมายกับเทคโนโลยี: ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21" ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรม การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา และ การแข่งขันโต้วาที ...
3
  1.31 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด "กฎหมายกับเทคโนโลยี: ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21" ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรม การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา และ การแข่งขันโต้วาที ...
4
  1.33 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด "กฎหมายกับเทคโนโลยี: ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21" ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรม การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา และ การแข่งขันโต้วาที ...
5
  2.59 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"?เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ? ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่ม Copyright Coalition Thailand จัดการเสวนาทางวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อ เรื่อง ?เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่ายลิงเซลฟี่? โดยวิทยากร : ? นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ? นายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักเทคโนโลยี เอสซีจี ? อาจารย์วิสิฐ ญาณภิรัติ คณะนิติศ ...
6
  0.30 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหากาพย์ ?ล็อตเตอรี? มีประเด็นและมุมมองทางกฎหมายอย่างไร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอฉุดกระแสสังคมมาสั่งสมความรู้ทางนิติศาสต์หลายประเด็น เค้นคำตอบที่โต๊ะสนทนา ?ฬ.จุฬา นิติมิติ?กับ exclustive interview สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯโดยมี น.ส.พัทธ์ธีรา อิศราประทีปรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ดำเนินรายการ ...
7
  1.55 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์? จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์? ประจำปีการศึกษา 2560 ?The Investigator?? ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย การประกวดและแข่งขันอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ได้แก่การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการทางกฎหมาย ปรึกษากฎหมายประชาชน การแนะแนวการศึกษาในคณะนิติศาสตร์? การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย และจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงค ...
8
  2.10 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์? จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์? ประจำปีการศึกษา 2560 ?The Investigator?? ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย การประกวดและแข่งขันอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ได้แก่การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการทางกฎหมาย ปรึกษากฎหมายประชาชน การแนะแนวการศึกษาในคณะนิติศาสตร์? การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย และจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงค ...
9
  1.35 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์? จัดกิจกรรมนิตินิทรรศน์? ประจำปีการศึกษา 2560 ?The Investigator?? ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย การประกวดและแข่งขันอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ได้แก่การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการทางกฎหมาย ปรึกษากฎหมายประชาชน การแนะแนวการศึกษาในคณะนิติศาสตร์? การว่าความศาลจำลอง ห้องเรียนกฎหมายจำลอง การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย และจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงค ...
10
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
11
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
12
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
13
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
14
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
15
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
16
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
17
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา ฬ.จุฬา นิติมิติ หัวข้อ "ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุรพล โอภาสเสถียร คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล ดร.กัญจ์ศักดิ์ เพชรานนท์ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล ร่วมเสวนา ...
18
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
19
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
20
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
21
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
22
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
23
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
24
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...
25
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯนิติมิติ สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดังในชื่องาน "ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย"กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤๅ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติได้แก่ ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และรศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ดำเนินรายการโดยนายชาญชัย กายสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา16:00-18:00 น.ณ ห้อง 401 อาคารพินิตประชานาถ ...