Results found 3 record(s)
1
  1.18 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย สำนักบริหารระบบกายภาพ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
2
  1.31 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย สำนักบริหารระบบกายภาพ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
3
  0.03 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชาวจุฬาฯ ร่วม ?โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562? ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 4 เวลา 10.00 ? 16.00 น. เพื่อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมจุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็ ...