Results found 180 record(s)
1
  2.24 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ?การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19? เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 ? 16.00 น. ห้องประชุม 801 อาคารจามจุรี 10 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความร ...
2
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
3
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
4
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
5
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
6
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
7
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
8
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
9
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
10
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
11
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
12
Type : .JPG
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธยา รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก จำนวน 50 คน ...
13
  1.37 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดได้จัดโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย ประกาศผลการเลือก ?คนเก่งคนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด? และจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช สู้ภัย COVID-19 โดย ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (โค้ช ดร. โกโก้) เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ...
14
  1.15 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดได้จัดโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย ประกาศผลการเลือก ?คนเก่งคนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด? และจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช สู้ภัย COVID-19 โดย ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (โค้ช ดร. โกโก้) เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ...
15
  1.53 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดได้จัดโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย ประกาศผลการเลือก ?คนเก่งคนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด? และจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช สู้ภัย COVID-19 โดย ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (โค้ช ดร. โกโก้) เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ...
16
  0.49 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดได้จัดโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย ประกาศผลการเลือก ?คนเก่งคนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด? และจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช สู้ภัย COVID-19 โดย ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (โค้ช ดร. โกโก้) เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ...
17
  2.08 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 หลักสูตร ?Rebranding จุฬาฯ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19? เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Brand จุฬาฯ และการปรับเปลี่ยน Brand จุฬาฯ ให้มีความทันสมัยซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในจุฬาฯ ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่จดจำและมีความสอดคล้องตรงกัน ตลอดจนรับทราบแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด- ...
18
  0.01 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ 15 บทเรียนสำหรับบุคลากร จุฬาฯ ผ่านเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th ...
19
  0.06 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...
20
  1.23 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาระดมสมอง เพื่อ "ใบประกอบวิชาชีพห้องสมุด" กับโครงการใบรับรองการประกอบวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ...
21
  0.40 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาระดมสมอง เพื่อ "ใบประกอบวิชาชีพห้องสมุด" กับโครงการใบรับรองการประกอบวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ...
22
  0.09 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ?ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ? เพื่อรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุงาน เครือข่ายห้องสมุด จุฬา และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ?คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด? ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
23
  1.07 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง อดีตผู้สื่อข่าวและนักเขียนสารคดีเชิงข่าว หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ...
24
  1.10 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง อดีตผู้สื่อข่าวและนักเขียนสารคดีเชิงข่าว หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ...
25
  0.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาเรื่องน่ารู้ ร่วมประกวดหนังสือและห้องสมุดในดวงใจ กิจกรรม DIY ...