Results found 1 record(s)
1
  1.34 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเสวนา ?ปลดล็อก ?น็อคเอ้าท์? งานวิจัย : NEW NORMAL ? NEW R&D? งานประชุมออนไลน์ PPC&PETROMAT SYMPOSIUM 2020 เพื่อถามหาทางออกให้นักวิจัยหลังวิกฤต โควิด-19 โดยมี ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) กล่าวเปิดงาน วิทยากรร่วมเสวนาได้แก่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ฝ่ายพัฒนาการต ...