Results found 12 record(s)
1
  1.53 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที รอบชิงชนะเลิศ พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา : 9.30น. - 17.00น. ...
2
  1.43 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที รอบชิงชนะเลิศ พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา : 9.30น. - 17.00น. ...
3
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
4
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
5
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
6
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
7
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
8
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
9
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
10
Type : .JPG
Author : ศูนย์สื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร นำผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ...
11
  0.43 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพน์ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณะชน เปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่น่าสนใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกสู่สาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โครงการแข่งขันการนำเสนอ ...
12
  1.38 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพน์ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณะชน เปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่น่าสนใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกสู่สาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โครงการแข่งขันการนำเสนอ ...