Results found 3 record(s)
1
  6.20 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ สั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียมากเกินจำเป็นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น เกิดอันตรายจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เป็นการใช้ยาที่สูญเปล่า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และนำไปสู่ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สาเหตุที่มักพบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ ได้แก่ ความรู้หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงกดดันหรือความคาดหวังของผู้ป่วยที่ต้องการจะได้รับยาต้านแบคท ...
2
  6.40 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ สั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียมากเกินจำเป็นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น เกิดอันตรายจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เป็นการใช้ยาที่สูญเปล่า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และนำไปสู่ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สาเหตุที่มักพบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ ได้แก่ ความรู้หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงกดดันหรือความคาดหวังของผู้ป่วยที่ต้องการจะได้รับยาต้านแบคท ...
3
  7.14 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ สั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียมากเกินจำเป็นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น เกิดอันตรายจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เป็นการใช้ยาที่สูญเปล่า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และนำไปสู่ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สาเหตุที่มักพบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ ได้แก่ ความรู้หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงกดดันหรือความคาดหวังของผู้ป่วยที่ต้องการจะได้รับยาต้านแบคท ...