Results found 16 record(s)
1
  1.02 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
2
  1.03 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
3
  0.30 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
4
  0.28 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
5
  0.31 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
6
  1.03 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
7
  0.30 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
8
  2.45 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
9
  0.59 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
10
  1.06 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
11
  1.04 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
12
  0.08 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CUVC 2020 Live ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในงานประชุมครั้งนี้ เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ พร้อมกันนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูป แบบใหม่ โดยเน้นให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำไปประยุกต ...
13
14
  0.28 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : คณะสัตวแพทยศาสตร์

...
15
  0.45 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : คณะสัตวแพทยศาสตร์

...
16
  0.41 ชั่วโมง
Type : .mp4
Author : คณะสัตวแพทยศาสตร์

...