สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

Quarterly Report (VIII), Michigan State University, Education Planning, July-September 1966

Author: Hatch, R. N
Imprint: Bangkok : USOM, 1966
Year: 1966

Subject:
NEC
Chiang Mai Univ
education
technical cooperation
planning
politics
research

Abstract: Reports on activities with the Ministry of Education; completion of report of the Secondary School Study; proposal for a study of elementary education; research proposal in area of test construction; meetings with comprehensive secondary school study tour group; advising on the comprehensive school project and visits to project schools. Deals with work with National Education Council (NEC): Reconnaissance Study in Higher Education; planning for the participant tour; pilot study of faculty load and educational level at Chiengmai University; pilot study of university graduates to relate training and positions; research in diffusion of educatinoal innovations is reviewed. Publications of the Contract are listed. Notes visitation trips made by Contract staff.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)