ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจดหมายเหตุ (Chulalongkorn University Archives) สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม เอกสารที่เป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายการมัลติมีเดีย และ รูปภาพที่ได้รับการนำเข้าระบบแล้วมา นำเสนอในรูปแบบของการจัดแสดง ตามหัวข้อ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recently Events/Exhibition

หนังสือส่วนพระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาอ่วม ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า กิติยากรวรลักษณ์ (ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร) ทรงสนพระทัยศึกษาพระธรรมและภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง จนเถรสมาคมยกย่องว่าทรงสามารถในภาษาบาลีถึงขั้นเปรียญ 5 ประโยค พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพัดเปรียญเป็นเครื่องหมายพระเกียรติคุณ ทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นนายกแห่งสภาการคลัง ในสมัยรัชกาลที่ 6 และทรงเป็นอภิรัฐมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 7 ใน พ.ศ. 2490 พระโอรสและพระธิดา ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้ประทานหนังสือส่วนพระองค์ของกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของเดิม หนังสือหายากในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นหนังสือหายากที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาในหมวดศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และหมวดอื่น ๆ และยังมีความโดดเด่นในด้านประวัติการครอบครอง มีบรรณสิทธิ์ ลายพระหัตถ์ และเอกสารอธิบายความคั่นสอดแทรกไว้ และยังสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าของหนังสือส่วนพระองค์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่จะต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลัง จึงได้จัดทำโครงการคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือหายาก (Thailand Heritage Online) เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และนานาชาติ


Read More

ปาฐกถาชุดสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้ง เสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์ปาฐกถาเป็นหนังสือออกเผยแพร่ทุกปี โดยการแสดงปาฐกถาครั้งแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปาฐกถา เรื่อง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๕ '2 quite ค่ะ'


Read More