ปาฐกถาชุดสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้ง เสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์ปาฐกถาเป็นหนังสือออกเผยแพร่ทุกปี โดยการแสดงปาฐกถาครั้งแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปาฐกถา เรื่อง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๕ '2 quite ค่ะ'

Related Photo

Related VDO/Media

Related Books