สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

Quarterly Report (VII), Michigan State University, Educational Planning, April - June 1966

Author: Hatch, R. N
Imprint: Bangkok : USOM, 1966
Year: 1966

Subject:
NESDB
NEC
Srinakharinwirot Univ
Chiang Mai Univ
education
planning
technical cooperation
politics
research

Abstract: Reports on activities with the Ministry of Education: the Secondary School Study; in-service seminars; liaison and consultation with representatives of National Economic Development Board and Educational Planning Office; consultants in elementary education and educational administration; and drafting of the publication, "Vocational Counseling in Secondary Education." Deals with work with the National Education Council (NEC): planning for participants; tour; planning for Thai Higher Education Seminar; meetings with staff of College of Education; visit to Chiengmai University; and meetings with USOM Training Division. Notes research activities accomplished.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)