สืบค้น

หนังสือทั่วไป

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s

Thailand (TIC collection) after 1970s

หนังสือหายากทรงคุณค่า

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Thailand and Southeast Asia in cold war period before 1970s


สงวนรักษาเอกสารเชิงลึกด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล์ tic@car.chula.ac.th โทร +66 2 218 2959

  
  
 
  
  

Quarterly Report (III), Michigan State University, Educational Planning, April-June 1965

Author: Hatch, R. N
Imprint: Bangkok : USOM, 1965
Year: 1965

Subject:
NEC
education
planning
labour
personnel
management
technical cooperation
statistics
research

Abstract: Reports on work done with the Ministry of Education: progress on the secondary school study; study of history of secondary education, manpower projections; study on social and philosophical foundations of Thai education; study on education objectives, curriculum, and enrollment status and trends; study on instructional staff, educational productivity, organization; and participation in school tours and in-service seminar. Deals with work with the National Education Council (NEC): personnel changes; development of proposals for curriculum change, editing of reports written in English; analysis of grading practices in the universities; designing data collection procedures; and visits to the four universities in Bangkok.
Facebook Twitter Google Copy to Clipboard

If you can not view the full text, please log in with Chula account or contact staff for full copy at tic@car.chula.ac.th or +66 2 218 2959. (Some charges may be applied)