สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-Library

รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และสังคม เปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ (Open Access) ประกอบด้วย หนังสือโครงการตำราที่เขียนโดยคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือชุดจุฬาฯ 100 ปี : ศิลป์ในศาสตร์บนเส้นทางแห่งการเสาะหาวิชา หนังสือของศูนย์เอกสารประเทศไทย หนังสือหายากทรงคุณค่าที่มีประวัติยาวนานเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

หนังสือแนะนำ


  • กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การป้องกันรักษาอาการปวดคอและไหล่
  • อ่านเพิ่มเติม

  
  

หนังสือหายากแนะนำ